Vyhledat produkt

Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

BLAHA CONCEPT, s.r.o. , K Hájku 293, 251 68 Sulice – Želivec,  IČ: 079 27 461, DIČ: CZ079 27 461 zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 310019

Společnost BLAHA CONCEPT, s.r.o ( správce) prohlašuje, že ke zpracování osobních údajů přistupuje s veškerým respektem k povaze těchto údajů, jejich ochraně a účelu zpracování a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a další platnou legislativou. Subjekt údajů (zákazník/kupující) bere tímto na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, jejího následného plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s výše uvedeným nařízením osobní údaje v následujícím rozsahu:

  1. Identifikační údaje zákazníka
  2. Kontaktní údaje zákazníka
  3. Platební údaje zákazníka
Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je:

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem-kupujícím (subjektem údajů) a správcem – společností BLAHA CONCEPT, s.r.o. dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 2016/679.

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícímu zpracovateli:

  1. Smluvnímu dopravci za účelem doručení zboží na místo určení, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Principy a zásady zpracovávání osobních údajů ve společnosti BLAHA CONCEPT, s.r.o.:

Zpracováváme jen ty údaje, v souladu s nařízením 2016/679, které nezbytně potřebujeme pro plnění vyplývající ze smluv, jejichž zpracování nám ukládá legislativa, nebo které potřebujeme z důvodů oprávněných zájmů BLAHA CONCEPT, s.r.o. Osobní údaje udržujeme aktuální, ukládáme, zpracováváme a likvidujeme je bezpečným způsobem. Chráníme osobní údaj před ztrátou, zneužitím a neautorizovaným přístupem.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Společnost BLAHA CONCEPT, s.r.o. zpracovává a likviduje osobní údaje ve lhůtách:

  1. Po dobu, po kterou je udělen souhlas subjektem údajů (kupujícím) se zpracováním osobních údajů
  2. Po dobu nutnou ke splnění závazků vyplývajících ze smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní
  3. Účetní doklady a účetní záznamy (faktury) jsou uchovávány po dobu zákonných lhůt podle zákona o účetnictví (563/1991 Sb.).
  4. Dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) má správce údajů povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
Práva subjektu osobních údajů (kupujícího):

Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat o přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, což znamená, že subjekt údajů má právo získat informaci, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud jsou, pak má právo získat přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím uvedeným v čl. 15 nařízení 2016/679.

Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat opravu osobních údajů týkajících se subjektu údajů. Subjekt údajů má rovněž právo s přihlédnutím k účelům zpracování osobních údajů žádat také o doplnění neúplných osobních údajů.

Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat o výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů v rozsahu stanoveným čl. 17 nařízení 2016/679 („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se subjektu údajů (kupujícího) týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy a pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování.

Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat o omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů, v případech stanovených čl. 18 nařízení 2016/679. Subjekt údajů má právo u správce osobních údajů vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů v případech stanovených v čl. 21 nařízení 2016/679.

Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů týkajících se subjektu údajů od správce osobních údajů, pod čímž se rozumí právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo předat tyto údaje jinému správci, v souladu s podmínkami a omezeními podle čl. 20 nařízení 2016/679.

Subjekt údajů má právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů týkajících se subjektu údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů (kupující) má právo podat v případě, že se domnívá, že BLAHA CONCEPT, s.r.o. zpracovává osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, stížnost k dozorovému úřadu, kterým je pro Českou republiku Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz ).

V případě žádosti subjektu údajů, které se týká práv popsaných v předchozích bodech, bude správce informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti. V případě potřeby, s ohledem na složitost a počet žádostí, je možné tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

Správce není povinný v určitých případech stanovených v nařízení 2016/679 plně či částečně vyhovět žádosti subjektu údajů. O této skutečnosti je správce povinen informovat subjekt údajů do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Důvodem k odmítnutí může být fakt, že je žádost zjevně nedůvodná, nepřiměřená nebo se opakuje. V takových případech může správce vyžadovat zaplacení přiměřeného poplatku zohledňujícího administrativní náklady spojené s vyřízením žádosti , případně může žádost odmítnout.

V případě jakýchkoliv dotazů, či pokud chcete uplatnit práva subjektu údajů či odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti BLAHA CONCEPT, s.r.o., můžete nás kontaktovat na emailové adrese info@blaha-concept.cz.

V Praze, 1. 3. 2019