Vyhledat produkt

Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Název: www.blaha-concept.cz
Provozovatel: BLAHA CONCEPT, s.r.o.
Sídlo: K Hájku 293, 251 68 Sulice – Želivec
IČ: 079 27 461, DIČ: CZ079 27 461

Bankovní spojení: ČSOB: 288 068 484/0300

Zapsaná: u Městského soudu v Praze, den zápisu: 26. února 2019, vedená pod spisovou značkou C 31001

2. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi prodávajícím (dále jen „prodávající“) společností BLAHA CONCEPT, s.r.o, IČ: 079 27 461, DIČ: CZ079 2761 zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 310019 a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu společnosti prodávajícího.
b) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
c) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
d) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
e) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. Uzavření kupní smlouvy

a) Pro objednání zboží musí kupující provést výběr zboží a zvolit možnosti objednání prostřednictvím kontaktního formuláře, který je dostupný na internetových stránkách prodávajícího www.blaha-concept.cz
b) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež může být prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na uvedenou emailovou adresu kupujícího.
c) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně formou emailu či telefonicky).
d) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

4. Cena zboží a způsoby platby

a) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• bezhotovostně převodem na účet, který je uveden na faktuře prodávajícího
b) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží, a to i v případě doběrečného, ve smluvené výši.
c) Prodávající může po kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu na objednané zboží, která je splatná po dohodě smluvních stran na bankovní účet prodávajícího.
d) V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od vystavení faktury.
e) V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
f) Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, viz článek 3 odstavec c) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
g) Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
h) Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
i) Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky

5. Doručování zboží

a) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
b) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
c) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
d) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
e) Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy

a) Výrobky jsou individuálně upravovány dle požadavků ze strany kupujícího. Jedná se tedy o zboží na míru a nevztahuje se na něj podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku možnost vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu.
b) Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.
c) Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění

a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
b) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
d) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl, nebo ji sám způsobil.
e) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
f) Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího
g) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Záruka na zboží se dále nevztahuje na:

– poškození nesprávným postupem čištění nebo nesprávným přípravkem na čištění
– odření dřeva, kovu, pryskyřice a ostatních použitých materiálů špatným zacházením
– nesprávným skladováním (vlhkost, přímý kontakt se zdrojem tepla)
– vady způsobené nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou apod.
– na zoxidování (změnu barvy dřeva)
– změny barvy použitých materiálů a další atmosférické nebo chemické vlivy
– vady způsobené při dopravě zboží zajištěné kupujícím
– drobné barevné odchýlení oproti prezentovaným vzorkům (dřeva, kovu a ostatních materiálů)
– vady vzniklé nadměrným zatěžováním výrobků (zátěž vyšší než je maximální doporučená)

8. Specifikace výrobků z masivu a kovu

a) Výrobky z masivu
Přírodní materiál – masivní dřevo standardně vykazuje známky jako je barevná odlišnost ve struktuře, suky, tmavší nebo světlejší skvrny, povrchové praskliny atp. Tyto aspekty jsou typické právě pro masivní dřevo, a proto se nepovažují obecně za vady. Naše výrobky z masivu jsou určeny výhradně k vnitřnímu užití/instalaci v interiéru při teplotě 16°-25° a vlhkosti vzduchu 40% – 65%, pokud není stanoveno jinak. Za nesprávné umístění a skladování našich výrobků, v jejichž důsledku může tak vzniknout vada na výrobku, neneseme žádnou odpovědnost. Rovněž se za vadu výrobku nepovažuje uvolňování specifického pachu použitých olejů, mořidel, laků a dalších přípravků určených na povrchovou úpravu. Všechny povrchové úpravy splňují požadavky na zdravotní nezávadnost. V průběhu dozrávání povrchové úpravy specifický pach zmizí. Je vhodné častější vyvětrání.

b)  Výrobky z kovu
Naše výrobky jsou především umělecky zpracovaná ocel a jsou výhradně určeny k vnitřní instalaci/užití, pokud není uvedeno jinak. Vadou výrobku není uvolňování specifického pachu použitých barev, laků a dalších přípravků určených na povrchovou úpravu. Všechny povrchové úpravy splňují požadavky na zdravotní nezávadnost. V průběhu dozrávání povrchové úpravy specifický pach zmizí. Je vhodné častější vyvětrání.

9. Závěrečná ustanovení

a) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
b) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
c) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
d) Veškeré informace o zboží umístěné na internetových stránkách prodávajícího jsou čistě informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.
e) Výsledná cena za zboží je vždy uvedena jako konečná včetně všech daní a poplatků a platí při osobním odběru v místě prodeje. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost kupujícího koupit zboží za individuálně sjednaných cenových podmínek.
f) Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
g) Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
h) Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2019.